دپارتمان نظارت و اجراء
دپارتمان نظارت و اجراء دپارتمان نظارت و اجراء
دپارتمان نظارت و اجراء

تیم نظارت و اجراء دقیق ترین بخش مجموعه پایکارنما را تشکیل میدهند نفراتی که باید برای خلق اثر هنری طراحان ما بهترین عملکرد را داشته باشند

  • اطمینان از همکاری تیم ها برای ارائه کار با کیفیت در مهلت های زمانی دقیق.
  • نظارت بر فرآیندهای ساخت و ساز و ارائه جلسات آموزشی و تیم سازی.
  • حصول اطمینان از رعایت قوانین ایمنی و بهداشتی در هر زمان.
  • انجام بازرسی های معمول از تجهیزات، مواد.
  • نوشتن گزارش ها، بودجه ها، طرح های پروژه و ارائه آنها به ذینفعان مربوطه.
  • همکاری نزدیک با معماران و دیگر متخصصان.
  • به روز ماندن با کدهای ایمنی و پیشرفت در ساخت و ساز.
     

افزودن ماژول جدید
0%